A l'hora de demanar finançament bancari, existeix la possibilitat de demanar préstecs a tipus d'interès inferiors dels que hi ha al mercat o préstecs amb altres característiques, que els fan més atractius que els existents en el sistema financer tradicional, el que anomenem finançament preferent. Per aconseguir-ho, haurem de reunir una sèrie de requisits, com presentar un pla d'empresa validat.

Glossari

Viabilitat: Capacitat que té un projecte per generari beneficis i liquidesa suficients a mig i llarg termini.

Avalador: Persona que garanteix, mitjançant un contracte per escrit, que un altre respondrà de les seves obligacions contractuals o, en cas contrari, serà ell mateix qui ho farà.

Interès: Preu en percentatge que es paga com a remuneració per la disponibilitat d'una suma de diners determinada.

Préstec: Els préstecs són operacions en les que rebem finançament d’un sol cop, i anem tornant periòdicament el seu import íntegre més els interessos.