• Imprimeix

Sol·licitar assessorament

Falten camps obligatoris per emplenar.
Error de validació: Data de naixement no té un valor vàlid.
Error de validació: Número del document no té un valor vàlid.
Error de validació: Número del NIE no té un valor vàlid.
Error de validació: Número del NIF no té un valor vàlid.
Error de validació: Adreça electrònica no té un valor vàlid.
Error de validació: El valor del camp Confirmació d'adreça electrònica no coincideix amb Adreça electrònica.
Error de validació: L'edat mínima per sol·licitar assessorament és de 16 anys.
Els camps marcats amb * són obligatoris.

Si vols rebre assessorament personalitzat per a la creació d'empreses o qualsevol altre servei que t'ofereix la Xarxa Emprèn omple aquest formulari amb les teves dades.

En els propers dies l'entitat que has triat es posarà en contacte amb tu per concertar una cita i iniciar l'assessorament. L'entitat també et proporcionarà les claus d'accés al Pla d'empresa EN LÍNIA i a d'altres eines d'aquest web.

Dades
personals
Adreça i localitat
Formació
Dades laborals
Sexe:*
 Home
 Dona

Protecció de dades: D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades, les dades personals declarades en aquest formulari seran incloses en el tractament denominat Serveis i subvencions en matèria d’emprenedoria, del qual és responsable l’Àrea d’Emprenedoria i Formació del Departament d’Empresa i Coneixement. La finalitat és gestionar ordres o serveis per fomentar la creació d’empreses i l’emprenedoria. El responsable és la Secretaria d’Empresa i Competitivitat. La legitimació del tractament és el consentiment de la persona interessada / missió realitzada en interès públic, d’acord amb el Capítol 9 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les dades personals que faciliteu en aquest formulari es comunicaran a l’entitat de la xarxa Empren que hagueu triat amb l’única finalitat que l’entitat en qüestió pugui contactar amb vosaltres als efectes de prestar els serveis sol•licitats en matèria d’emprenedoria. Les dades seran tractades de conformitat amb el que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i a sol•licitar-ne la limitació del tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/proteccio-de-dades/info-addicional/unitats/secretaria-empresa-competitivitat/serveis-emprenedoria/

Podeu donar-vos de baixa del web i aplicatiu Assessora't enviant un correu electrònic a emprenedoria@gencat.cat